نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی،نقی، 

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود / قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود 
آقا ببخش ! که سرم گرم زندگی است / کمتر دلم برای شما تنگ می شود 
چشم آلوده کجا ، دیدن دلدار کجا ؟ / دل سرگشته کجا ؟ وصف رخ یار کجا ؟ 
کاش در نافله ات نام مرا هم ببری / که دعای تو کجا ، عبد گنه کار کجا ؟