🔴#فــــــــــــــــــــوری

🌙 #بمباران یک شهر باستانی در #یمن
 
🔺#جنگنده_های_سعودی یکی از شهرهای تاریخی استان #المحویت در #یمن را بمباران کردند.