ما می رسیم به انرژی هسته ای و برازنده ما هم هست. اما قدرت در جای دیگر رقم خواهد خورد.

قدرت در ایمان و پنجه های بسیجی ها است.
ایمان و وحدت آنها را اگر بگیرند، از درون می پاشد.
انرژی هسته ای در جگر اینها است. در ایمان اینها است. 

                                                            سید شهدای اهل قلم مرتضی آوینی