هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده ، غافل مباش !

که انقلاب پس از پیروزی نیز همواره در خطر انهدام است ، در خطر ضد انقلاب است ! 
مارهای سرکوفته ، در گرمای فتح و غفلت جشن و غرور و قدرت ، باز سر برآورده ، رنگ عوض می کنند .

نقاب دوست می زنند ، از درون منفجر می کنند ، غاصب همه ی دستاوردهای انقلاب می شوند و میراث خوار مجاهدان و تعزیه خوان شهیدان !