خـواهـــرم !!!
سادگــی را زیـــور خویــش سـاز
تـا محتــاج نـــگاه دیــگران نباشــــی
چــرا که زنان جـــلوه گــر فقیـــر نگاه دیگرانند ...