صلی الله علیک یا یا امام حسن مجتبی ، ما را هم بر خوان کرمت مهمان گردان . 
حضرت فرمود : بدنت در دنیا باشد و دلت در آخرت . حاجت از دست برود ، بهتر است از آنکه از نا اهل در خواست شود . بخل آن است که انسان آنچه را انفاق می کند ، تلف شده به حساب آرد و آنچه را نگه دارد ، شرف و بزرگی داند . فرصت چیزی است که به سرعت از دست برود و به کندی باز گردد . اگر دیدی نفست تو را از آنچه دوست ندارد ، فرمان برداری نمی کند ، تو نیز آن را در آنچه خواسته اوست ، اطاعت نکن . هیچ مردمی مشاوره نکردند ، جز آنکه به رشد خود راه یافتند .