سال 1363 بود. کلاس سوم دبستان بودم. معلمان،آقای برومند،موضوع انشاء هفته ی اینده را مشخص نمود:(در مورد سربیشه بنویسید). انشاء من 

خیلی ضعیف بود و برای نوشتن واقعا مشکل داشتم.

از شیخ کمک گرفتم . ایشان هم با روی باز و مهربانی قبول کرد. آری از سربیشه برایم گفتند و من نوشتم . اینکه که:چرا میگویند سربیشه؟سربیشه 

چندکوه دارد ؟ مردمان قدیم سر بیشه چه آئینی داشته اند؟ درکوه قلا ها چه اثاری دیده شده است؟ نحوه کشاورزی در سربیشه به چه روشی است؟ 

اولین مدرسه در سربیشه چه سالی ره اندازی شده است؟ قلعه های قدیمی در سربیشه چه بوده و برای چه ساخته شده و ....

اکنون بعد از گذشت بیست و نه سال از ان موضوع انشاء بهانه ی نوشتن این کتاب به معرفی اجمالی سربیشه می پردازم:

شهر سر بیشه در 65 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند واقع شده ودارای قدمت تاریخی زیادی  میباشد شیخ حسین آیتی بیرجندی در کتاب 

بهارستان نقل میکند:( سربیشه شهری است قدیمی که قبل از اسلام مردمان ان زردشتی بوده اند) همچنین در کتاب (نزهۀ القلوب)حمدالله مستوفی 

امده است:(ابو بکر علی بن الحسین قهستانی ،ممدوح فرخی سیستانی ، که از علما و ادبای عصر سلطان محمودی غزنوی یه حساب می امد از این 

شهر بوده است.)

ادامه داستان فردا . با عرض تشکر از شما