یوز پلنگ ایرانی داره از بین میره بیاین دیگه این حیوان دوست داشتنی رو شکار نکنیم