نقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghiنقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghi

"نقی, هادی نقی, naghi, امام نقی, imam naghi"

رسول اکرم صلی الله علیه وآله:

 

":حُسینمِنّیواَنَامِنحُسین

 

حسین از من است و من از حسینم".[1]

وقتی امام حسن علیه السلام با زهر مسموم شد.امام حسین علیه السلام کنار بستر او آمد و به شدت گریه کرد.امام حسن ع فرمود:چرا گریه می کنی؟امام حسین علیه السلام گفت:به سبب رفتاری که با تو کردند.امام حسن علیه السلام فرمود:با نیرنگ زهری به من خوراندند که به سبب  مسومیت آن کشته می شوم ولی هیچ روزی چون روز شهادت تو نیست.[2]("لا یوم کیومک یا اباعبدالله")