شاهین نجفی
"شاهین نجفی"


 رسول اکرم  محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) :

با جمعی از اصحاب خود از جائی عبور میکردند که مردی از کنار ایشان عبور نمود بعضی که او را میشناختند گفتند دیوانه است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند : این مرد دیوانه نیست بلکه مبتلا به مرضی است دیوانه حقیقی آن زن و مردی است که جوانی خود را در غیر طاعت الهی صرف کرده باشد.  

  مشکوة الانوار صفحه 153