دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغها را روشن کنید..

.

.

نه جون مادر زن من حدس بزن چی گفته .

.

.

.

.

یعنی عقل جن هم نمیرسه

 

 

 

 گفته: یا خدا من از کجا بدونم چراغهای تونل از کجا روشن میشه!!!.

.

.

.

وووووووووووووووااااااااااااااااااایییییی