کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،

                         "کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان"

رسول گرامی  حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) :

 در ایام زندگی اوقاتی فرا میرسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار میگیرید و فرصت مناسبی بدست می آورید که برای آخرت خود بهره ای شایان ببرید پس بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید و خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید. 

 محجة البیضاء جلد 5 صفحه