کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،

                        "کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان"

رسول اکرم محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) :

 آنکس که بر رویش در خیری گشوده شد غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند زیرا نمیداند چه وقت آن در برویش بسته میشود.

 مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 9