کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان،

"کمپین یادآوری امام نقی ع به شیعیان"

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) :

کسی که از خانه خود برای یادگیری علم دینی بیرون آید هفتاد هزار ملک او را مشایعت میکنند و اگر در این راه از دنیا برود شهید از دنیا رفته است. 

   عین الحیوة صفحه 169