آســمان دل اربــاب قــمــر مــی خـواهد
شــجــر طــیــبــه "عــشـق" ثـمـر مـیـخـواهد
--------------------هرچه نیرو به دو بازوی "حسین بن علی" ست
--------------------هرچه بــودســت دو بازوی پــســر مــیخواهد
بچه شیری است که شیران همگی مبهوتن
پــسـر ایــن است پس ای وای پدر میخواهد
--------------------الــفـرار از دم شــمــشــیر "بــنی هــاشــمیان"
--------------------الــفــرار از دم ایــن صــیـد کــه ســر مـیخواهد
هـیـبـت تـیـر نــگــاهــش بـه عــمویش رفته
دیــدنــش در صــف پــیــکار جگر میخواهد
--------------------کار از نــیــزه و شــمــشـیر و سـنان بـگذشته
--------------------که عــدو رو بــرویــش چــنــد تـبـر می خـواهد
هــر کــه امــاده جــنــگ است زپا افتاده
رزم بـــا دلــبــر اربــاب کــمــر مـیـخـواهد
--------------------هــرکــه دلــتـنـگ پــیـمـــبر شــده اینجا باشد
--------------------هــرکســی حــیــدر کــرار اگــر مــی خــواهـد
شاهزاده است ولی جلوه ای از شاه شده
اشـــهــــد ان عـــــلــــی ولـــی الله شـده

میلاد شاهزاده "علی اکبر" علیه السلام و روز جوان مبارک