فرازی از توبه نامه شهید علیرضا محمودی پارسا
بار خدایا از کارهایی که کردم به تو پناه میبرم ازجمله:

از اینکه حسد کردم

از اینکه تظاهر به مطلبی کردم که اصلا نمیدانستم

از اینکه زیبایی قلمم را به رخ دیگران کشیدم

از اینکه مرگ را فراموش کردم

از این که در راهت سستی و تنبلی کردم

از این که عفت زبانم را به لغات بیهوده آلودم

از این که برای دوستم آرزوی کفر کردم که ایمانم نمایان تر شود

از این که به کسی دروغ گفتم که آنجا حق این بوده است که راست بگویم

از این که درسطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم