آیا همسر شما رو مُخ است؟

آیا همسر شما دیگه خستتون کرده؟

آیا همسرشما گیر بیخود دمیده؟

آیا تحمل اخلاقِ گندشو ندارید؟

ما مشکل را حل میکنیم کاملاً ریشه ای و همیشگی و بدون بازگشت و عوارض

حتی بهتر از تن تاک(wink) 

همسر خود را به ما بسپارید

.

.

.

.

.  

.

.

.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران